Przejdź do treści

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1, (zwane dalej RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.).

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu:

 1. Imię i nazwisko
 2. Numer telefonu
 3. Adres zamieszkania
 4. Adres e-mail
 5. Data urodzenia
 6. Informacje niezbędne do rozliczenia należności publicznoprawnych. EMIT TOMASZ WŁODARCZYK z NIP 6781028053 , REGON 367390703 z siedzibą w Bobrowcu informuje: Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO.
 7. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania Umowy.
 8. Dane osobowe będą pozyskiwane przez EMIT Tomasz Włodarczyk oraz osoby lub podmioty działające w jej imieniu.
 9. Administratorem danych osobowych jest EMIT Tomasz Włodarczyk
 10. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: wgosciach.warsztat@gmail.com
 11. Dane osobowe mogą być udostępniane:
  – pracownikom i współpracownikom EMIT Tomasz Włodarczyk w celu realizacji Umowy,
  – podmiotom kontrolującym i nadzorującym EMIT Tomasz Włodarczyk na mocy prawa powszechnie obowiązującego,
  – dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz po jej zakończeniu w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Przysługuje Panu/Pani dostęp do danych osobowych, żądania ich sprostowania,
 13. Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 14. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 15. Wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
 16. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na czynności przetwarzania danych osobowych przez EMIT Tomasz Włodarczyk do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane automatyzowane decyzje, nie stosuje się profilowania. W świetle powyższego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
  przez EMIT Tomasz Włodarczyk , w celu zawarcia za pośrednictwem sklepu internetowego wgosciach-warsztat.pl i realizacji Umowy odpłatnego udziału w wydarzeniu tanecznym pomiędzy EMIT Tomasz Włodarczyk a mną i wynikających z przedmiotowej Umowy obowiązków. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych przez EMIT Tomasz Włodarczyk, pod warunkiem wyrażenia przeze mnie zgody w odrębnym oświadczeniu za pośrednictwem organizatora wydarzenia.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych dla celów marketingowych, za pośrednictwem poczty e-mail na adres: wgosciach.warsztat@gmail.com