Przejdź do treści

Regulamin sklepu internetowego

wgosciach-warsztat.pl

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków odpłatnego korzystania z warsztatów  tanecznych za pośrednictwem sklepu internetowego wgosciach-warsztat.pl, na zasadach określonych  w niniejszym Regulaminie, na terenie Polski. 

Definicje i postanowienia ogólne

1. Udostępniający – Właściciel sklepu internetowego wgosciach-warsztat.pl, jak również  administrator danych osobowych: EMIT Tomasz Włodarczyk z siedzibą w Bobrowcu (05-502), ul.  Mazowiecka 87, NIP 6781028053. 

2. Korzystający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość  prawną uprawniającą do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa.  

3. Zamówienie – oświadczenie woli Korzystającego, składane za pomocą formularza  zamówienia, dostępnego na stronie internetowej www.wgosciach-warsztat.pl i zmierzające  bezpośrednio do zawarcia z Udostępniającym umowy odpłatnego udostępniania do korzystania z  warsztatów tanecznych na zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

4. Warsztat taneczny – zajęcia taneczne w zorganizowanym lokalu i przy zorganizowanej  muzyce udostępniane Korzystającemu przez Udostępniającego odpłatnie, do korzystania na  zasadach, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego wgosciach-warsztat.pl  możliwe jest każdorazowo wyłącznie po jednoczesnym zaakceptowaniu przez Korzystającego  postanowień niniejszego Regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych  osobowych, stanowiącej integralną jego część. 

Składanie i realizacja zamówień 

1. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego  wgosciach-warsztat.pl jest podanie przez Korzystającego następujących danych osobowych: imienia i  nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Zamawiając  dostęp do korzystania z warsztatów tanecznych Korzystający potwierdza prawdziwość podanych  przez siebie danych.  

2. Każde zamówienie bezpośrednio po jego złożeniu zostaje potwierdzone drogą e-mail na  adres podany przez Korzystającego w momencie składania zamówienia. 

3. Informacje o warsztatach tanecznych, zamieszczone w sklepie wgosciach-warsztat.pl  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c. 

4. Udostępniający dokłada wszelkich starań by opisy warsztatów tanecznych (w szczególności  ich zawartość muzyczna, choreograficzna oraz wykorzystane techniki tańca i poziom trudności ich  wykonania), zamieszczonych na stronie sklepu internetowego wgosciach-warsztat.pl , w sposób  możliwie najdokładniejszy oddawały ich charakter i techniczną przydatność w nauce tańca na danym  poziomie trudności w rzeczywistości.

5. W przypadku chwilowego braku technicznej możliwości realizacji warsztatów tanecznych z  winy Udostępniającego, Korzystający zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji za  pośrednictwem poczty e-mail i ma prawo anulowania złożonego zamówienia za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: wgosciach.warsztat@gmail.com i uzyskanie zwrotu płatności za zamówienie. 

6. Zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu internetowego wgosciach-warsztat.pl może  być anulowane przez Korzystającego najpóźniej w przeciągu 1 godziny od momentu złożenia i  opłacenia zamówienia w formie wiadomości e-mail wysłanej do Udostępniającego, na adres o którym  mowa w ust. 5 lit. a powyżej, z podaniem numeru zamówienia. 

7. Wszystkie ceny warsztatów tanecznych wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek  VAT. 

8. Udostępniający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji w obrębie danego miasta.

Płatność

1. Płatność za złożone zamówienie może być zrealizowana przelewem on-line za  pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl  

2. Możliwość uczestniczenia w warsztatach tanecznych jest możliwa po zaksięgowaniu na  rachunku Udostępniającego opłaty. 

3. Po opłaceniu zamówienia, za pośrednictwem poczty e-mail dostarczane jest potwierdzenie  dokonania płatności, generowane przez serwis płatniczy www.przelewy24.pl.  

Zasady uczestnictwa w wydarzeniu 

1. Przekroczenie przez Korzystającego granic korzystania z Wirtualnego kursu tańca tj. granic  dozwolonego użytku osobistego, określonego przepisami art. 23-35 ustawy o Prawie autorskim i  prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231), w szczególności poprzez udostępnienie tych  warsztatów w jakiejkolwiek formie w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z jego  treścią- jest działaniem nielegalnym i podlega przepisom wspomnianej ustawy. 

2. Udostępnienie Korzystającemu za pośrednictwem sklepu internetowego wgosciach warsztat.pl warsztatów tanecznych do korzystania w ramach odpłatnego, dozwolonego użytku  osobistego w żadnym wypadku nie stanowi przeniesienia majątkowych praw autorskich do  warsztatów tanecznych na Korzystającego. 

Procedura reklamacyjna 

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez sklep internetowy wgosciach-warsztat.pl  można zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem: wgosciach.warsztat@gmail.com 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię,  nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Udostępniającego w terminie 14 dni od daty  otrzymania zgłoszenia. Jednak Udostępniający zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez  odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Korzystającego  do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na stronie wgosciach-warsztat.pl.